Kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập TP Phú Quốc

Ngày 7/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc công bố kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập thành phố Phú Quốc.

Kết quả lấy phiếu được công bố có đến 62,284 / 64,263 cử tri đồng thuận, chiếm tới 96,92%

Kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập TP Phú Quốc 1 Kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập TP Phú Quốc 2 Kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập TP Phú Quốc 3 Kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án thành lập TP Phú Quốc 4